مصاحبه ماهنامه تخصصی “دانش یوگا” با سینا سیاوشان – آبان ماه ۱۳۹۶

 Danesh Yoga” Magazine interview with Sina Siavoshan – October 2017″